1. BENDROS NUOSTATOS


1.1. Privatumo politika (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei registruojantis pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Privatumo politika“), yra šalims teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos internetinėje parduotuvėje profesionalams.lt

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Registruotis ir Pirkti mūsų profesionalams.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę Registruotis ir Pirkti prekes „profesionalams.lt“ internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba, Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti pateikiama (-mos) tik Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą į šią informaciją užsakytos (-ų) prekės (-ių) paruošimo metu.


2. PIRKĖJAS GALI UŽSISAKYTI PREKES INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE profesionalams.lt DVIEM BŪDAIS:


2.1. užsiregistruodamas internetinėje svetainėje profesionalams.lt arba nesiregistruodamas internetinėje svetainėje profesionalams.lt.

2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

2.3. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį profesionalams.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 2.3 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi pažymėti Registravimo formoje "Naujienų prenumerata: Ne" nurodytos varnelės. Jei 2.3 punkte nurodytą varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 2.3. punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi įeiti į skilties „profesionalams.lt“ skyrių „Naujienų prenumerata“, pažymėti prie teiginio "Naujienų prenumerata: Ne" bei paspausti nuorodą „Tęsti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@profesionalams.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje profesionalams.lt Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.4 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu(-ais). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.6. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.6.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.6.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.6.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

2.8.  Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės profesionalams.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio profesionalams.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės profesionalams.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, Patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

2.9. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@profesionalams.lt iš Taisyklių 2.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.

2.10. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės profesionalams.lt teikiamomis paslaugomis.


3. ATSAKOMYBĖ


3.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

3.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei profesionalams.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

3.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

3.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


4. APSIKEITIMAS INFORMACIJA


4.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

4.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


5.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

5.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

5.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.